S čím vám pomôžeme?

Zmluvy

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov upravuje v § 2 povinné osoby. Povinnou osobou podľa tohto zákona je aj právnická osoba založená obcou, ktorá hospodári s verejnými financiami. V zmysle § 5a tohto zákona povinná osoba zverejňuje:

 

Interné číslo Zmluvná strana       Predmet Cena v € Dátum  Dokument
  Mestský bytový podnik,s.r.o.       Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú tepelnú energiu   19.01.2015 Dohoda
1/2015 VAŠA Slovensko, s.r.o.       Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok 190000,-- 27.03.2015 Zmluva
8/2015 COLOR MONT s.r.o.       Zmluva o vykonaní verejnoprespešných prác 1201,62 23.04.2015 Zmluva
2/2015 FEREX, s.r.o.       Rámcová dohoda na dodávku smetných nádob 19999,-- 23.05.2015 Zmluva
20150061 Martin Jelčic AUTO-TEK       Objednávka č. 20150061 554,52 28.05.2015 Objednávka
4/2015 ERMAN, s.r.o.,      MIVA-Pobežal Milan       Rámcová dohoda č. 4/2015 19000,-- 03.06.2015 Zmluva
20150070 Martin Jelčic AUTO-TEK       Objednávka č. 20150070 238,30 10.06.2015 Objednávka
7/2015 Stavebniny Púchov s.r.o.       Rámcová dohoda na dodávku hutného materiálu 14400,-- 11.06.2015 Zmluva
6/2015

LK Services, s.r.o.

Miroslav Paganík

PARAPETROL a.s.

      Rámcová zmluva na dodávku automobilových olejov, nemrznúcich kvapalín a vazelín 19000,-- 12.06.2015 Zmluva
5/2015

Golem-plus s.r.o

ADET, s.r.o.

Elstrote spol. s r. o.

      Rámcová dohoda na dodávku odevov, obuvi a ochranných pomôcok 13600,-- 13.06.2015 Zmluva
9/2015 Peter Mazák ELEKTROTYP       Rámcová dohoda na zabezpečenie revízie elektrických spotrebičov, strojov a bleskozvodov 929,09 26.06.2015 Zmluva

10/2015

 

Agrozat, s.r.o., SHR - Jana Kršiaková       Rámcová dohoda na zabezpečenie zimnej údržby 15000,-- 11.11.2015 Zmluva
20150156 Maroš Štrichel - REMES       Objednávka č. 20150156 1555,27 23.11.2015 Objednávka
20150158 SATES, a.s.       Objednávka č. 20150158 1325,60 24.11.2015 Objednávka
20150168 Marta Kucejová - KMM       Objednávka č. 20150168 1333,34 10.12.2015 Objednávka
  SEPROT, s.r.o.       Dodatok č. 1 k Zmluve o strážnej službe   30.12.2015 Dodatok

43

JUDr. Viera Nováková       Mandátna zmluva na poskytovanie právnej služby 2000,- 01.01.2016 Zmluva
  Stredoslovenská energetika,a.s.       Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu  6984,-- 05.01.2016 Dohoda
  Mestský bytový podnik,s.r.o       Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú tepelnú energiu 11483,66 13.01.2016 Dohoda
20160013 Elstrote spol. s r.o.       Objednávka č. 20160013 1383,00 15.01.2016 Objednávka
60 Spoločnosť Stredné Považie a.s.       Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku odpadov  "Luštek"   12.2.2016 Zmluva
  Allianz - Slovenská poisťovňa. a.s.       Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 411 019 189      Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu 787,50   Dodatok
27 Commander Systems, s.r.o.       Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb elektronického minitoringu č. 173/2016   24.03.2016 Zmluva
  Ing. Marta Tóthová       Zmluva na audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 2700,-- 24.03.2016 Zmluva
65 UnitedONE BB, s.r.o.       Rámcová mandátna zmluva o vedení účtovníctva a konzultačných službách 1500,-- 08.04.2016 Zmluva
          Opätovné zverejnenie listiny po oprave zjavnej chyby v písaní - označenie funkcie Ing. Miloša Svobodu      
65 UnitedONE BB, s.r.o.        Rámcová mandátna zmluva o vedení účtovníctva a konzultačných službách 1500,--   Zmluva
14 COLOR MONT, s.r.o.       Zmluva o vykonávaní verejnoprospešných prác 1210,-- 05.05.2016 Zmluva
29 DETOX s.r.o.       Zmluva o odbere odpadu motorové, prevodové, mazacie oleje, ......   21.05.2016 Zmluva
  Premier Consulting EU, s.r.o.       Zmluva o dielo č. EA OPKZP 34 2016 1500,-- 21.05.2016 Zmluva
43 JUDr. Viera Nováková       Mandátna zmluva na poskytovanie právnej služby 3000,-- 28.5.2016 Zmluva
33 Ing. Ľubica Franeková FIRENEX       Zmluva o službách ochrany pred požiarmi  504,-- 31.05.2016 Zmluva
  Ing. Miloš Svoboda       Zmluva o výkone funkcie konateľa 500,-/mesiac 11.06.2016 Zmluva
53 Slovanet, a.s.       Zmluva o poskytovaní verejných služieb   16.06.2016 Zmluva
  Tatra banka, a.s.       Vyhlásenie o zániku záložného práva.   16.08.2016 Zmluva
56 Slovak Telekom, a.s.       Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb   09.09.2016 Zmluva
  ČSOB Poisťovňa, a.s.       Poistná zmluva č. 800 305 4357, Havarijné poistenie motorových vozidiel 8354,28 14.10.2016 Zmluva
  ČSOB Poisťovňa, a.s.       Prílohy k Poistnej zmluve č. 800 305 4357     Zmluva
57 Slovak Telekom, a.s.       Zmluva o poskytovaní verejných služieb   14.10.2016 Zmluva
57 Slovak Telekom, a.s.       Zmluva o poskytovaní verejných služieb   14.10.2016 Zmluva
  Ing. Miloš Svoboda       Zmluva o výkone funkcie konateľa 500,-/mesiac 28.10.2016 Zmluva
96 MEDIAL Púchov, s.r.o.       Zmluva o nájme fotoaparátu CANON EOS 1100D-EF   7.10.2016 Zmluva
55 Slovak Telekom, a.s.       Zmluva o poskytovaní verejných služieb 14,-/mesiac 10.11.2016 Zmluva
22 AGROZAT, s.r.o.       Zmluva o poskytnutí služieb pri zimnej údržbe miestnych komunikácií   10.11.2016 Zmluva
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.       Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01, zmena poistnej zmluvy číslo 511060479 3172,93/rok 30.11.2016 Zmluva
          Doložka RS: Osobitné dojednynia pre poistenie podnikateľov     Zmluva
43 JUDr. Viera Nováková       Mandátna zmluva na poskytovanie právnej služby 500,-/mesiac 19.12.2016 Zmluva
8 COLOR MONT, s.r.o.       Zmluva o vykonávaní verejnoprospešných prác 1210,- 21.12.2016 Zmluva
66 UnitedONE BB, s.r.o.       Dodatok č. 1 k Rámcovej mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva a konzultačných službách   27.12.2016 Dodatok
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.       Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01, zmena poistnej zmluvy číslo 511060479 3335,58 13.01.2017 Zmluva
54 Slovanet, a.s.       Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12,50/ mesiac 26.01.2017 Zmluva
62 Stredoslovenská energetika, a.s.       Dodatok č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny 97467661   13.02.2017 Dodatok
104 SRRZ-RZ pri Spojenej škole       Zmluva o sponzorskom dare 300,- 13.02.2017 Zmluva
20/2017 Stanislav Lúčan -ETS       Rámcová zmluva na poskytnutie IT služieb č. 20/2017 4380/rok 23.02.2016 Zmluva
119 UNIKOMAS a.s.       Zmluva o skládkovaní odpadov č. 119/2017   09.03.2017 Zmluva
141 Brantner Altgas, s.r.o.       Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu   17.03.2017 Zmluva
120 Juraj Kello audítor, UnitedONE BB, s.r.o.       Zmluva o audite a iných uisťovacích službách   24.3.2017 Zmluva
43
JUDr. Viera Nováková
      Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve   03.04.2017 Dodatok
164 Ing. Róbert Kováčik, autorizovaný stavebný inžinier       Zmluva o dielo na zhotovenie Projektu pre stavebné povolenie: "KOMPOSTÁREŇ - Streženice, Púchovská cesta" 10150,- 18.05.2017 Zmluva
  Štefan Marinič - BOZP SERVIS       Zmluva o dielo BOZP 300,- 22.05.2017 Zmluva
165 MaS technik s.r.o.       Kúpna zmluva kód č. SH 0017/2017 vysokozdvižný vozík 10500,- 24.05.2017 Zmluva
163 JUDr.Ľubomír Ivan, advokát       Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 200,- 09.08.2017 Dohoda
163 JUDr.Ľubomír Ivan, advokát       Dodatok č. 1 k Dohode o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 50,- ročne 09.08.2017 Dodatok č. 1
153 ARGUSS, s.r.o.       Zmluva o odbere odpadu č. 2115/BA/2017   17.08.2017 Zmluva
156 Premier Consulting EU, s.r.o.       Zmluva o dielo č. EA OPKZP 25 2017   07.09.2017 Zmluva
157 Premier Consulting EU, s.r.o.       Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. EA OPKZP 25 2017   07.09.2017 Zmluva
158 Slovanet a.s.       Zmluva o registrácii domény č. DMZ17091800001   26.9.2017 Zmluva
155 Mestský bytový podnik, s.r.o.       Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 95/2017/890   06.10.2017 Zmluva
162 Euro Asset, s.r.o.       Zmluva o dielo 18860,08 11.10.2017 Zmluva
22 Agrozat, s.r.o.       Zmluva o poskytnutí služieb pri zimnej údržbe miestnych komunikácií 25,-/1 hod. 20.10.217 Zmluva
169 Mesto Púchov       Darovacia zmluva, podpora mestského štipendia 1000,- 10.11.2017 Zmluva
159 Slovanet, a.s.       Špecifikácia Služieb safe:LINK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 45,-/mesiac 16.11.2017 Zmluva
166 SRRZ-RZ pri Spojenej škole       Darovacia zmluva 500,- 22.12.2017 Zmluva
142 COLOR MONT, s.r.o.       Zmluva o vykonávaní verejnoprospešných prác 1210,- ročne 02.01.2018 Zmluva
160 UnitedONE BB, s.r.o.        Zmluva o poskytovaní ekonomicko-účtovných služieb číslo: 2018003 1670,-/mesiac 03.01.2018 Zmluva
61 Stredoslovenská energetika, a.s.       Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu  6360,- 08.01.2018 Dohoda
154 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.       Kúpna zmluva na odber drveného kameniva 615,- 31.01.2018 Zmluva
161 Juraj Kello ("audítor")       Zmluva o audite a iných uisťovacích službách 2 700,- 09.02.2018 Zmluva
167 Československá obchodná banka, a.s.      

Zmluva o kontokorentnom úvere č.0240/18/08723

150 000,- 2.3.2018 Zmluva
174 p. Štepnička       Zmluva o poskytovaní služieb   09.04.2018 Zmluva
175 TOPSET Solutions s.r.o.       Licenčná zmluva na zverejňovanie contorínov na portáli www.cintoriny.sk 116,09 11.04.2018 Zmluva
176 Redox s.r.o.       Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. P/035/RF/2018 160,- 16.04.2018 Zmluva
177 Mesto Púchov       Zmluva o nájme nehnuteľností 1,- 16.04.2018 Zmluva
92

JYSK s.r.o.

      Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odpadového hospodárstva   09.05.2018 Dodatok
90 GATE, s.r.o.       Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odpadového hospodárstva   09.05.2018 Dodatok
17 Štefan Marinič - BOZP SERVIS       Zmluva o dielo 300,- 14.5.2018 Zmluva
178 JUDr. Viera Nováková, advokátka       Mandátna zmluva 500,- 14.5.2018 Zmluva
179 Allianz - Slovenská poisťovňa, s.s.       Súhrnný návrh poistnej zmluvy 347,76 13.05.2018 Zmluva
179 Allianz - Slovenská poisťovňa, s.s.       Súhrnný návrh poistnej zmluvy 612,75 30.5.2018 Zmluva
180 Commander Systems, s.r.o.       Zmluva "PROFI" o poskytovaní služieb elektronického minitoringu č. 362/2018   04.06.2018 Zmluva
56 Slovak Telekom, a.s.       Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb   31.07.2018 Dodatok

184

MFF Eko, s.r.o., Súťažná 7, 821 08 Bratislava

      Zmluva o vykonaní reklamy 1000,- 13.09.2018 Zmluva
185 Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava       Poistná zmluva č. 9101813773 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 7 068,72 13.09.2018 Zmluva
186 Juraj Kello ("audítor")       Zmluva o audite a iných uisťovacích službách 2 700,- 28.09.2018 Zmluva
28 Delikomat Slovensko, spol. s.r.o.       Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na nápojový automat   11.10.2018 Dodatok
190 Finančné centrum, a.s.       Súhrnný návrh poistnej zmluvy   11.10.2018 Zmluva
185 Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava       Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 9101813773 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla   16.10.2018 Dodatok č.1
191 Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava       Poistná zmluva č. 9101816800 pre havarijné poistenie motorových vozidiel   16.10.2018 Zmluva
191 Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava       Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 9101816800 pre havarijné poistenie motorových vozidiel   16.10.2018 Dodatok č.1
193 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.       Kúpna zmluva na odber drveného kameniva   26.10.2018 Zmluva
194 Agrozat, s.r.o.       Zmluva o poskytnití služieb pri zimnej údržbe miestnych komunikácií   21.11.2018 Zmluva
195 Makyta, a.s.       Zmluva o nájme nebytových priestor

194,33

30.11.2018 Zmluva
196 UnitedONE BB, s.r.o.       Zmluva o poskytovaní ekonomicko-účtovných služieb č. 2019001 1670,- 7.12.2018 Zmluva
197 LABANT, spol. s r.o.       Zmluva o vykonávaní zimnej údržby č. 1/2018   7.12.2018 Zmluva
198 Allianz - Slovenská poisťovňa, s.s.       Súhrnný návrh poistnej zmluvy   7.12.2018 Zmluva
142 COLOR MONT s.r.o.       Zmluva o vykonaní verejnoprospešných prác   04.01.2019 Zmluva
199 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.       Kúpna zmluva na odber drveného kameniva   14.1.2019 Zmluva
153 ARGUSS, s.r.o.       Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere odpadu č. 2115/BA/2017   31.1.2019 Dodatok
200

JUDr. Anton Školek & Partners, s.r.o., 

     

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

500,- 31.1.2019 Zmluva
201 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina       Zmluva o združenej dodávke elektriny   8.2.2019 Zmluva
60 Spoločnosť Stredné Považie a.s.       Dodatok č. 1 zmluvy č. 30373   8.1.2019 Dodatok
156 Premier Consulting EU, s.r.o.       Dodatok k Zmluve o dielo   8.1.2019 Dodatok
203 MsBP Servis, s.r.o.       Zmluva o zapožičaní motorového vozidla   26.2.2019 Zmluva
205 Mesto Púchov       Nájomná zmluva, nehnuteľnosti 1500,-/rok 11.03.2019 Zmluva
205 Mesto Púchov       Dohoda o urovnaní   11.3.2019 Dohoda
206 Mesto Púchov       Nájomná zmluva, hnuteľné veci 1500,-/rok 11.3.2019 Zmluva
206 Mesto Púchov       Dohoda o urovnaní   11.3.2019 Dohoda
208 Štefan Marinič - BOZP SERVIS       Zmluva o dielo 300,-/rok 13.5.2019 Zmluva
55 Slovak Telekom, a.s.       Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík 14,-/mesiac 22.5.2019 Zmluva
211 Delikomat Slovensko, spol s.r.o.       Nájomná zmluva na automat na sódu 50,-/mesiac 8.7.2019 Zmluva
212 MFF Eko, s.r.o.       Zmluva o vykonaní reklamy 1000,- 13.08.2019 Zmluva
213 DOMstavMR e.r.o.       Zmluva o poskytnutí služieb pri zimnej údržbe miestnych komunikácií   25.10.2019 Zmluva
211 Delikomat Slovensko, spol s.r.o.       Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na automat na sódu 50,-/mesiac 25.10.2019 Dodatok
103 Silver Mine s.r.o.       Dodatok č. 1 k Zmluve o bere použitého jedlého oleja a tukov 0,20/1 kg 25.10.2019 Dodatok
215 ČSOB Leasing, a.s.       Leasingová zmluva číslo LZF/19/10811   12.11.2019 Zmluva
216

MAKYTA a.s.

      Zmluva o nájme nebytových priestorov 194,33/mesiac 13.11.2019 Zmluva
217 ERPOS, spol. s r.o.       Objednávka č. 005/AJ-BE/2019   14.11.2019 Objednávka
218 Peter Karumník       Zmluva o poskytovaní služieb pri zimnej údržbe miestnych komunikácií   25.11.2019 Zmluva
222 UnitedONE BB, s.r.o.       Zmluva o poskytovaní ekonomicko-účtovných služieb č. 20200003

1 700,-/mesiac

16.12.2019 Zmluva
223 Mesto Púchov       Kúpna zmluva 50,- 02.01.2020 Zmluva
224 Mesto Púchov       Zmluva o poskytovaní sllužieb   31.12.2020 Zmluva
228 Juraj Kello ("audítor")       Zmluva o audite a iných uisťovacích službách 2700,- 17.1.2020 Zmluva
60 Spoločnosť Stredné Považie a.s.       Dodatok č. 2 zmluvy č. 30373   17.1.2020 Zmluva
227 COLOR MONT s.r.o.       Zmluva o vykonaní verejnoprospešných prác   21.1.2020 Zmluva
232 Púchovská kultúra, s.r.o.       Zmluva o distribúcii novín   05.02.2020 Zmluva
229 Topeko, s.r.o.       Zmluva o dielo 31000,- 07.02.2020 Zmluva
230 Mesto Púchov       Zmluva o nájme dopravného prostriedku 100,- 14.2.2020 Zmluva
231 Dallmayr Vending&Office k.s.       Zmluva č. ADSK 21-003-2020   11.03.2020 Zmluva
235 Štefan Marinič - BOZP SERVIS       Zmluva o dielo 300,- 13.05.2020 Zmluva
141 Brantner Altgas s.r.o.       Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zhodnotenia odpadu 35,- /t 18.05.2020 Dodatok
236 APUEN AKADÉMIA s.r.o.       Zmluva o poskytovaní služieb 3 800,- 21.5.2020 Zmluva
224 Mesto Púchov       Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytovaní služieb   01.06.2020 Zmluva
237 Mesto Púchov       Zmluva o poskytnutí dotácie    01.06.2020 Zmluva
238 Mesto Púchov       Zmluva o poskytnutí dotácie    01.06.2020 Zmluva
202 Obec Dolné Kočkovce       Zmluva o vývoze komunálneho odpadu   02.06.2020 Zmluva
207 Obec Dolné Kočkovce       Zmluva o vývoze komunálneho odpadu VOK na cintoríne   02.06.2020 Zmluva
239

Global Network Systems s.r.o.

     

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 798671-1

  03.06.2020 Zmluva
240 Global Network Systems s.r.o.      

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 798671-2 

  03.06.2020 Zmluva
241 Slovak Telekom, a.s.       Zmluva o poskytovaní verejných služieb, Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office   22.6.2020 Zmluva
242 NETTO s.r.o.       Zmluva o dielo 670,- 16.7.2020 Zmluva
243 MsBP Servis, s.r.o.       Kúpna zmluva 500,- 9.10.2020 Zmluva
244 Púchov servis s.r.o.       Zmluva o poskytovaní služieb podnikateľského, organizačného a ekonomického poradenstva 1750,- 31.10.2020 Zmluva
253 ADVENT Púchov, s.r.o.       Zmluva o poskytovaní služieb pri zimnej údržbe miestnych komunikácií   02.11.2020 Zmluva
245 DOMstavMR s.r.o.       Zmluva o poskytovaní služieb pri zimnej údržbe miestnych komunikácií   16.11.2020 Zmluva
246 Makyta, a.s.       Zmluva o nájme nebytových priestorov 194,33 20.11.2020 Zmluva
247 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.       Kúpna zmluva 119,- 24.11.2020 Zmluva
234 Komunálna poisťovňa, a.s.       Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osób 1760,02 03.12.2020 Zmluva
249 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.       Zmluva o združenej dodoávke elektriny, uzatvorenie v zmysle zákona o energetike 54,50 10.12.2020 Zmluva
250 Ing. Marcela Novotná, štatutárny audítor       Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2650,- 10.12.2020 Zmluva
251 Mesto Púchov       Mesto o poskytnutí dotácie 22 500,- 28.12.2020 Zmluva
60 Spoločnosť Stredné Považie a.s.       Dodatok č. 3 zmluvy č. 30373   31.12.2020 Zmluva
254 Mesto Púchov       Rámcová zmluva o poskytovaní služieb   05.01.2021 Zmluva
255 Púchov servis s.r.o.       Zmluva o poskytovaní služieb - účtovné služby 1898,- 05.01.2021 Zmluva
256 COLOR MONT s.r.o.       Zmluva o vykonaní verejnoprospešných prác č. 256   13.01.2021 Zmluva
258 TSR Slovakia, s.r.o.       Rámcová kúpna zmluva   20.01.2021 Zmluva
259 Vision Consulting s.r.o.       Zmluva o poskytovaní služieb   29.01.2021 Zmluva
262 Commander Services s.r.o.       Zmluva "Complete" o poskytovanní služieb elektronického monitoringu č. 041/2021   11.2.2021 Zmluva
263 JUDr. Školek &Partners, s.r.o.       Zmluva o poskytnutí právnej pomoci   22.2.2021 Zmluva
264 E.M.T. SLOVAKIA, spol. s r.o.,        Rámcová kúpna zmluva; RKZ 004/2021   22.2.2021 Zmluva
265 Milan Pecho       Nájomná zmluva č. 01/2021 8,- ročne 24.2.2021 Zmluva
266 Z+M servis a.s.       Zmluva o prenájme tlačových zariadení č. 4/10032021/17 19,50 / mesačne 12.03.2021 Zmluva
254 Mesto Púchov       Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytovaní služieb   17.05.2021 Dodatok
267 Mesto Púchov       Nájomná zmluva, hnuteľný majetok 1500,- ročne 18.05.2021 Zmluva
268 Mesto Púchov       Nájomná zmluva, nehnuteľný majetok 1500,- ročne 18.5.2021 Zmluva
269 Kristína Mariničová SAFETY KM       Zmluva o dielo 300,- ročne 18.05.2021 Zmluva
270 Spoločnosť Stredné Považie a.s.       Zmluva o skládkovaní odpadu   24.05.2021 Zmluva
89 FIN.M.O.S., a.s.       Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 21.1.2008   31.05.2021 Dohoda
271 ČSOB Leasing, a.s.       Leasingová zmluva č. LZP/21/10432   02.06.2021 Zmluva
272 Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.       Kúpna zmluva 1158070005 31 890,- 07.06.2021 Zmluva
255 Púchov servis s.r.o.       Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - účtovné služby 2 738,- mesačne 06.07.2021 Dodatok
274 Megawaste Slovakia s.r.o.       Zmluva o zhodnotení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu   02.08.2021 Zmluva
275 Erpos, spol. s r.o.       Objednávka č. 050/AJ-BE/2021, uskladnenie a zhodnotenie stavebného odpadu   02.08.2021 Objednávka
276 ČSOB Leasing, a.s.       Leasingová zmluva č. LZP/21/10546   02.08.2021 Zmluva
277 Ing. Marcela Novotná, štatutárny audítor       Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2 650,- 03.09.2021 Zmluva
278 REDOX s.r.o.        Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. P/069/ML/2021   07.09.2021 Zmluva
280 KRONOSPAN, s.r.o.       Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 81/2021   10.09.2021 Zmluva
255 Púchov servis s.r.o.       Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb - účtovné služby   30.09.2021 Dohoda
281 SESTAV stavebniny, s.r.o.       Rámcová zmluva   01.10.2021 Zmluva
282 ITSP s.r.o.       Mandátna zmluva   01.10.2021 Zmluva
167 Československá obchodná banka, a.s.       Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.0240/18/08723   13.10.2021 Dodatok
268 Mesto Púchov       Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 11.05.2021.   19.10.2021 Dodatok

283

Arguss, s.r.o.       Zmluva o nakladaní s odpadmi č. 242/BA/2021   26.10.2021 Zmluva
284 Makyta, a.s.       Zmluva o nájme nebytových priestorov 194,33 15.11.2021 Zmluva
285 ADVENT Púchov, s.r.o.       Zmluva o poskytnutí služieb pri zimnej údržbe miestnych komunikácií   22.11.2021 Zmluva
286 Mesto Púchov       Kúpna zmluva   13.12.2021 Zmluva
287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.       Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 9600244456   27.12.2021 Zmluva
288 Mesto Púchov       Rámcová zmluva o poskytovaní služieb   29.12.2021 Zmluva

289

Autobusová doprava Púchov, a.s.       Zmluva o poskytovaní služieb   31.12.2021 Zmluva
290 O2 Slovakia, s.r.o.       Špecifikácia služby   16.12.2021 Zmluva
293 COLOR MONT s.r.o.       Zmluva o vykonaní verejnoprospešných prác č. 293   10.01.2022 Zmluva
295 Ludanstav s.r.o.       Kúpno-predajná zmluva   10.01.2022 Zmluva
296 ERPOS, spol. s r.o.       Objednávka č.066/AJ-BE/2022   14.02.2022 Objednávka
297 ID Karta, s.r.o.       Licenčná zmluva   09.03.2022 Zmluva
298 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.       Zamestnávateľská zmluva   28.03.2022 Zmluva
                 
  Od 1.4.2022 zmluvy zverejnené v CRZ              

 

Súbory na stiahnutie