S čím vám pomôžeme?

Zmluvy

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov upravuje v § 2 povinné osoby. Povinnou osobou podľa tohto zákona je aj právnická osoba založená obcou, ktorá hospodári s verejnými financiami. V zmysle § 5a tohto zákona povinná osoba zverejňuje:

 

Interné číslo Zmluvná strana Predmet Cena v € Dátum účinosti Dokument
  Mestský bytový podnik,s.r.o. Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú tepelnú energiu   19.01.2015 Dohoda
1/2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok 190000,-- 27.03.2015 Zmluva
8/2015 COLOR MONT s.r.o. Zmluva o vykonaní verejnoprespešných prác 1201,62 23.04.2015 Zmluva
2/2015 FEREX, s.r.o. Rámcová dohoda na dodávku smetných nádob 19999,-- 23.05.2015 Zmluva
20150061 Martin Jelčic AUTO-TEK Objednávka č. 20150061 554,52 28.05.2015 Objednávka
4/2015 ERMAN, s.r.o.,      MIVA-Pobežal Milan Rámcová dohoda č. 4/2015 19000,-- 03.06.2015 Zmluva
20150070 Martin Jelčic AUTO-TEK Objednávka č. 20150070 238,30 10.06.2015 Objednávka
7/2015 Stavebniny Púchov s.r.o. Rámcová dohoda na dodávku hutného materiálu 14400,-- 11.06.2015 Zmluva
6/2015

LK Services, s.r.o.

Miroslav Paganík

PARAPETROL a.s.

Rámcová zmluva na dodávku automobilových olejov, nemrznúcich kvapalín a vazelín 19000,-- 12.06.2015 Zmluva
5/2015

Golem-plus s.r.o

ADET, s.r.o.

Elstrote spol. s r. o.

Rámcová dohoda na dodávku odevov, obuvi a ochranných pomôcok 13600,-- 13.06.2015 Zmluva
9/2015 Peter Mazák ELEKTROTYP Rámcová dohoda na zabezpečenie revízie elektrických spotrebičov, strojov a bleskozvodov 929,09 26.06.2015 Zmluva

10/2015

 

Agrozat, s.r.o., SHR - Jana Kršiaková Rámcová dohoda na zabezpečenie zimnej údržby 15000,-- 11.11.2015 Zmluva
20150156 Maroš Štrichel - REMES Objednávka č. 20150156 1555,27 23.11.2015 Objednávka
20150158 SATES, a.s. Objednávka č. 20150158 1325,60 24.11.2015 Objednávka
20150168 Marta Kucejová - KMM Objednávka č. 20150168 1333,34 10.12.2015 Objednávka
  SEPROT, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o strážnej službe   30.12.2015 Dodatok

43

JUDr. Viera Nováková Mandátna zmluva na poskytovanie právnej služby 2000,- 01.01.2016 Zmluva
  Stredoslovenská energetika,a.s. Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu  6984,-- 05.01.2016 Dohoda
  Mestský bytový podnik,s.r.o Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú tepelnú energiu 11483,66 13.01.2016 Dohoda
20160013 Elstrote spol. s r.o. Objednávka č. 20160013 1383,00 15.01.2016 Objednávka
60 Spoločnosť Stredné Považie a.s. Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku odpadov  "Luštek"   12.2.2016 Zmluva
  Allianz - Slovenská poisťovňa. a.s. Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 411 019 189      Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu 787,50   Dodatok
27 Commander Systems, s.r.o. Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb elektronického minitoringu č. 173/2016   24.03.2016 Zmluva
  Ing. Marta Tóthová Zmluva na audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 2700,-- 24.03.2016 Zmluva
65 UnitedONE BB, s.r.o. Rámcová mandátna zmluva o vedení účtovníctva a konzultačných službách 1500,-- 08.04.2016 Zmluva
    Opätovné zverejnenie listiny po oprave zjavnej chyby v písaní - označenie funkcie Ing. Miloša Svobodu      
65 UnitedONE BB, s.r.o.  Rámcová mandátna zmluva o vedení účtovníctva a konzultačných službách 1500,--   Zmluva
14 COLOR MONT, s.r.o. Zmluva o vykonávaní verejnoprospešných prác 1210,-- 05.05.2016 Zmluva
29 DETOX s.r.o. Zmluva o odbere odpadu motorové, prevodové, mazacie oleje, ......   21.05.2016 Zmluva
  Premier Consulting EU, s.r.o. Zmluva o dielo č. EA OPKZP 34 2016 1500,-- 21.05.2016 Zmluva
43 JUDr. Viera Nováková Mandátna zmluva na poskytovanie právnej služby 3000,-- 28.5.2016 Zmluva
33 Ing. Ľubica Franeková FIRENEX Zmluva o službách ochrany pred požiarmi  504,-- 31.05.2016 Zmluva
  Ing. Miloš Svoboda Zmluva o výkone funkcie konateľa 500,-/mesiac 11.06.2016 Zmluva
53 Slovanet, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb   16.06.2016 Zmluva
  Tatra banka, a.s. Vyhlásenie o zániku záložného práva.   16.08.2016 Zmluva
56 Slovak Telekom, a.s. Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb   09.09.2016 Zmluva
  ČSOB Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva č. 800 305 4357, Havarijné poistenie motorových vozidiel 8354,28 14.10.2016 Zmluva
  ČSOB Poisťovňa, a.s. Prílohy k Poistnej zmluve č. 800 305 4357     Zmluva
57 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb   14.10.2016 Zmluva
57 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb   14.10.2016 Zmluva
  Ing. Miloš Svoboda Zmluva o výkone funkcie konateľa 500,-/mesiac 28.10.2016 Zmluva
96 MEDIAL Púchov, s.r.o. Zmluva o nájme fotoaparátu CANON EOS 1100D-EF   7.10.2016 Zmluva
55 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 14,-/mesiac 10.11.2016 Zmluva
22 AGROZAT, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb pri zimnej údržbe miestnych komunikácií   10.11.2016 Zmluva
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01, zmena poistnej zmluvy číslo 511060479 3172,93/rok 30.11.2016 Zmluva
    Doložka RS: Osobitné dojednynia pre poistenie podnikateľov     Zmluva
43 JUDr. Viera Nováková Mandátna zmluva na poskytovanie právnej služby 500,-/mesiac 19.12.2016 Zmluva
8 COLOR MONT, s.r.o. Zmluva o vykonávaní verejnoprospešných prác 1210,- 21.12.2016 Zmluva
66 UnitedONE BB, s.r.o. Dodatok č. 1 k Rámcovej mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva a konzultačných službách   27.12.2016 Dodatok
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01, zmena poistnej zmluvy číslo 511060479 3335,58 13.01.2017 Zmluva
54 Slovanet, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 12,50/ mesiac 26.01.2017 Zmluva
62 Stredoslovenská energetika, a.s. Dodatok č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny 97467661   13.02.2017 Dodatok
104 SRRZ-RZ pri Spojenej škole Zmluva o sponzorskom dare 300,- 13.02.2017 Zmluva
20/2017 Stanislav Lúčan -ETS Rámcová zmluva na poskytnutie IT služieb č. 20/2017 4380/rok 23.02.2016 Zmluva
119 UNIKOMAS a.s. Zmluva o skládkovaní odpadov č. 119/2017   09.03.2017 Zmluva
141 Brantner Altgas, s.r.o. Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu   17.03.2017 Zmluva
120 Juraj Kello audítor, UnitedONE BB, s.r.o. Zmluva o audite a iných uisťovacích službách   24.3.2017 Zmluva
43
JUDr. Viera Nováková
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve   03.04.2017 Dodatok
164 Ing. Róbert Kováčik, autorizovaný stavebný inžinier Zmluva o dielo na zhotovenie Projektu pre stavebné povolenie: "KOMPOSTÁREŇ - Streženice, Púchovská cesta" 10150,- 18.05.2017 Zmluva
  Štefan Marinič - BOZP SERVIS Zmluva o dielo BOZP 300,- 22.05.2017 Zmluva
165 MaS technik s.r.o. Kúpna zmluva kód č. SH 0017/2017 vysokozdvižný vozík 10500,- 24.05.2017 Zmluva
163 JUDr.Ľubomír Ivan, advokát Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 200,- 09.08.2017 Dohoda
163 JUDr.Ľubomír Ivan, advokát Dodatok č. 1 k Dohode o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 50,- ročne 09.08.2017 Dodatok č. 1
153 ARGUSS, s.r.o. Zmluva o odbere odpadu č. 2115/BA/2017   17.08.2017 Zmluva
156 Premier Consulting EU, s.r.o. Zmluva o dielo č. EA OPKZP 25 2017   07.09.2017 Zmluva
157 Premier Consulting EU, s.r.o. Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. EA OPKZP 25 2017   07.09.2017 Zmluva
158 Slovanet a.s. Zmluva o registrácii domény č. DMZ17091800001   26.9.2017 Zmluva
155 Mestský bytový podnik, s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 95/2017/890   06.10.2017 Zmluva
162 Euro Asset, s.r.o. Zmluva o dielo 18860,08 11.10.2017 Zmluva
22 Agrozat, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb pri zimnej údržbe miestnych komunikácií 25,-/1 hod. 20.10.217 Zmluva
169 Mesto Púchov Darovacia zmluva, podpora mestského štipendia 1000,- 10.11.2017 Zmluva
159 Slovanet, a.s. Špecifikácia Služieb safe:LINK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 45,-/mesiac 16.11.2017 Zmluva
166 SRRZ-RZ pri Spojenej škole Darovacia zmluva 500,- 22.12.2017 Zmluva
142 COLOR MONT, s.r.o. Zmluva o vykonávaní verejnoprospešných prác 1210,- ročne 02.01.2018 Zmluva
160 UnitedONE BB, s.r.o.  Zmluva o poskytovaní ekonomicko-účtovných služieb číslo: 2018003 1670,-/mesiac 03.01.2018 Zmluva
61 Stredoslovenská energetika, a.s. Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu  6360,- 08.01.2018 Dohoda
154 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Kúpna zmluva na odber drveného kameniva 615,- 31.01.2018 Zmluva
161 Juraj Kello ("audítor") Zmluva o audite a iných uisťovacích službách 2 700,- 09.02.2018 Zmluva
167 Československá obchodná banka, a.s.

Zmluva o kontokorentnom úvere č.0240/18/08723

150 000,- 2.3.2018 Zmluva
174 p. Štepnička Zmluva o poskytovaní služieb   09.04.2018 Zmluva
175 TOPSET Solutions s.r.o. Licenčná zmluva na zverejňovanie contorínov na portáli www.cintoriny.sk 116,09 11.04.2018 Zmluva
176 Redox s.r.o. Zmluva o nájme dopravného prostriedku č. P/035/RF/2018 160,- 16.04.2018 Zmluva
177 Mesto Púchov Zmluva o nájme nehnuteľností 1,- 16.04.2018 Zmluva
92

JYSK s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odpadového hospodárstva   09.05.2018 Dodatok
90 GATE, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odpadového hospodárstva   09.05.2018 Dodatok
17 Štefan Marinič - BOZP SERVIS Zmluva o dielo 300,- 14.5.2018 Zmluva
178 JUDr. Viera Nováková, advokátka Mandátna zmluva 500,- 14.5.2018 Zmluva
179 Allianz - Slovenská poisťovňa, s.s. Súhrnný návrh poistnej zmluvy 347,76 13.05.2018 Zmluva
179 Allianz - Slovenská poisťovňa, s.s. Súhrnný návrh poistnej zmluvy 612,75 30.5.2018 Zmluva
180 Commander Systems, s.r.o. Zmluva "PROFI" o poskytovaní služieb elektronického minitoringu č. 362/2018   04.06.2018 Zmluva
56 Slovak Telekom, a.s. Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb   31.07.2018 Dodatok

184

MFF Eko, s.r.o., Súťažná 7, 821 08 Bratislava

Zmluva o vykonaní reklamy 1000,- 13.09.2018 Zmluva
185 Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava Poistná zmluva č. 9101813773 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 7 068,72 13.09.2018 Zmluva
186 Juraj Kello ("audítor") Zmluva o audite a iných uisťovacích službách 2 700,- 28.09.2018 Zmluva
28 Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na nápojový automat   11.10.2018 Dodatok
190 Finančné centrum, a.s. Súhrnný návrh poistnej zmluvy   11.10.2018 Zmluva
185 Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 9101813773 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla   16.10.2018 Dodatok č.1
191 Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava Poistná zmluva č. 9101816800 pre havarijné poistenie motorových vozidiel   16.10.2018 Zmluva
191 Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 9101816800 pre havarijné poistenie motorových vozidiel   16.10.2018 Dodatok č.1
193 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Kúpna zmluva na odber drveného kameniva   26.10.2018 Zmluva
194 Agrozat, s.r.o. Zmluva o poskytnití služieb pri zimnej údržbe miestnych komunikácií   21.11.2018 Zmluva
195 Makyta, a.s. Zmluva o nájme nebytových priestor

194,33

30.11.2018 Zmluva
196 UnitedONE BB, s.r.o. Zmluva o poskytovaní ekonomicko-účtovných služieb č. 2019001 1670,- 7.12.2018 Zmluva
197 LABANT, spol. s r.o. Zmluva o vykonávaní zimnej údržby č. 1/2018   7.12.2018 Zmluva
198 Allianz - Slovenská poisťovňa, s.s. Súhrnný návrh poistnej zmluvy   7.12.2018 Zmluva
142 COLOR MONT s.r.o. Zmluva o vykonaní verejnoprospešných prác   04.01.2019 Zmluva
199 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Kúpna zmluva na odber drveného kameniva   14.1.2019 Zmluva
200

JUDr. Anton Školek & Partners, s.r.o., 

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

500,- 31.1.2019 Zmluva
201 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny   8.2.2019 Zmluva
60 Spoločnosť Stredné Považie a.s. Dodatok č. 1 zmluvy č. 30373   8.1.2019 Dodatok
156 Premier Consulting EU, s.r.o. Dodatok k Zmluve o dielo   8.1.2019 Dodatok
203 MsBP Servis, s.r.o. Zmluva o zapožičaní motorového vozidla   26.2.2019 Zmluva
205 Mesto Púchov Nájomná zmluva, nehnuteľnosti 1500,-/rok 11.03.2019 Zmluva
205 Mesto Púchov Dohoda o urovnaní   11.3.2019 Dohoda
206 Mesto Púchov Nájomná zmluva, hnuteľné veci 1500,-/rok 11.3.2019 Zmluva
206 Mesto Púchov Dohoda o urovnaní   11.3.2019 Dohoda
208 Štefan Marinič - BOZP SERVIS Zmluva o dielo 300,-/rok 13.5.2019 Zmluva
55 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík 14,-/mesiac 22.5.2019 Zmluva
211 Delikomat Slovensko, spol s.r.o. Nájomná zmluva na automat na sódu 50,-/mesiac 8.7.2019 Zmluva
212 MFF Eko, s.r.o. Zmluva o vykonaní reklamy 1000,- 13.08.2019 Zmluva

 

Súbory na stiahnutie

Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia