S čím vám pomôžeme?

Zber a odvoz odpadu

 

Spoločnosť zabezpečuje zber zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho činnosťou fyzických osôb a inštitúcií pôsobiacich na území mesta Púchov. Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Púchov upravuje VZN č. 3/2016.

 

Zber a odvoz komunálneho odpadu je jednou z nosných činností našej spoločnosti. Poskytujeme služby v oblasti zberu a odvozu odpadu od fyzických a právnických osôb zo 110 litrových zberných nádob,  1100 litrových zberných kontajnerov, VOK,  z územia mesta Púchov podľa časového harmonogramu. Zvoz zabezpečujeme  vozidlami Renault Premium s lineárnou lisovacou nadstavbou, MAN s lisovacou nadstavbou Rotopress a VOK vozidlami Avia, Renault. Zmesový komunálny odpad je na základe zmluvnej spolupráce zneškodňovaný skládkovaním na skládke odpadov.

 

 

Pravidlá nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

 

Zakazuje sa iné nakladanie s KO a DSO, a to najmä:​

 • Premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť
 • Používať zberné nádoby na iný účel než sú určené
 • Ukladať do zberných nádob nebezpečné odpady
 • Vyberať alebo odnášať zložky odpadu zo zberných nádob na účely jeho ďalšieho používania
 • Svojvoľne vytváranie nelegálnych skládok
 • Zhromažďovanie odpadov na verejných priestranstvách, zeleni, komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, ...
 • Spaľovať akékoľvek druhy odpadov na verejných priestranstvách, záhradách, dvoroch, atď.
 
 • Zneškodňovať odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodných tokov
 • Ukladať odpady v okolí zberných nádob
 • Ukladať do zberných nádob uhynuté zvieratá
 • Z A K A Z U J E   S A  zneškodňovať biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátané odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene (rastlinný odpad) na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

 

Na účely uloženia veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu a nebezpečných odpadov vrátane elektroodpadu je v meste zriadený zberný dvor, kde občania môžu uložiť odpady do doby ich odvozu a likvidácie oprávnenými osobami.

 

 

Vymedzenie základných pojmov, podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch:​

 • Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade s týmto zákonom alebo s osobitými predpismi povinný sa jej zbaviť (§2 odst.1 zákona o odpadoch)
 • Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov (§2 odst.2 zákona o odpadoch)
 • Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľ
 • Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitého zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto vyprodukovaných pôvodcom za daný čas
 
 • Objemný odpad je časť komunálneho a drobného stavebného odpadu s určitými špecifickými vlastnosťami, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo objem likvidovať štandardnými zbernými nádobami v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu
 • Stavebný odpad je odpad vzniknutý zo stavebnej činnosti občanov, právnických alebo fyzických osôb – podnikateľov na území mesta sa ukladajú do VOK osobitne na to určených, ktoré sú odvezené a zneškodnené na skládke odpadov na náklady stavebníka alebo investora
 • V zmysle zákona o odpadoch PTSM, s.r.o. zabezpečuje dvakrát ročne – v jarnom a jesennom období, pre Mesto Púchov a mestských častí zber a prepravu objemových a nebezpečných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. V rámci jarného upratovania poskytujeme spoločenstvám VOK na nadrozmerný odpad, na základe žiadosti bez spoplatnenia.
 • Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza (§2 odst.3 zákona o odpadoch)

 

 

Ponúkané služby

 

V rámci nakladania s odpadmi ponúkame pre podnikateľské subjekty a pre súkromné osoby na základe písomnej objednávky nasledovné služby:

 

Odvoz veľkoobjemového – nadrozmerného odpadu zabezpečujeme prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (VOK) :

 • Renault– VOK o objeme 14 m³ a 9 m³  ( váha nákladu max. 3 t odpadu)
 • AVIA – VOK o objeme 10 m³ a 7 m³  ( váha nákladu max. 2 t odpadu)
 

Odvoz stavebného odpadu zabezpečujeme prostredníctvom  VOK:

 • Renault Kerax – VOK o objeme 18 m³ a 14 m³  ( váha nákladu max. 10 t odpadu)
 • Liaz  – VOK o objeme 7 m³ a 5 m³  ( váha nákladu max. 8 t odpadu)

 

Po dohode so zákazníkom poskytujeme denný alebo mesačný prenájom VOK.
Vývoz je možné uskutočniť aj prostredníctvom VOK patriacich našim zákazníkom.
Odvoz uskutočňujeme na základe telefonickej výzvy alebo v dohodnutom termíne.

 

 

 

Späť na všetky služby  Ďalšia služba

 

 

Napíšte nám
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia