S čím vám pomôžeme?

Zber a odvoz odpadu

 

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

 

 

 

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta.

Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých. Či už v súkromnom živote, keď sa naozaj musíme správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie, ale aj v ostatných oblastiach každodenného života, ktorý sa momentálne zúžil najmä na naše domácnosti.

 

 

Buďme ohľaduplní

V dôsledku situácie spôsobenej koronavírusom musíme oceniť i prácu tých, ktorí zabezpečujú, aby základné služby ďalej fungovali. Nemáme na mysli len zdravotnícky personál a dodávateľov potravín, ale aj tých, ktorí majú na starosti odvoz a ďalšie spracovanie odpadu.  Práve teraz je treba byť k pracovníkom zberových spoločností ešte viac ohľaduplní a trpezliví, keďže robia naozaj významnú činnosť a ani oni nie sú imúnni voči nákaze. Prosím, neukladajte odpad vedľa kontajnerov, nevystavíte ich tak ďalšej manipulácii s odpadom, a tým znížite riziko ich prípadnej nákazy.

 

 

Čím menej, tým lepšie

Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých ostali uväznení vo vlastných domácnostiach, kráti upratovaním. Skúste však toto jarné upratovanie odložiť na neskôr, aby sa zbytočne v tejto situácii nepreplňovali kontajnery. Snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu. Nakupujte len naozaj nevyhnutné veci, aby ste čo najviac predchádzali vzniku odpadu a ešte viac dbajte na to, aby ste triedili správne a do triedeného zberu vyhadzujte len poriadne stlačené plastové fľaše, krabice, plechovky či nápojové kartóny. A ak máte doma odpad, ktorý patrí na zberný dvor, a nijako vás neohrozuje, vydržte to a odložte návštevu zberného dvora na neskôr.

 

 

Rúško nepatrí do triedeného zberu

Mnohých ľudí zaujíma to, že ako vlastne naložiť s použitým rúškom či respirátorom. Zákon o odpadoch so situáciou, akou je takáto pandémia, nepočíta. Podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia SR, ktorý v tejto veci oslovil aj Úrad verejného zdravotníctva SR, treba s jednorazovými rúškami nakladať tak, ako s potenciálne infikovanými. Teda najlepšou možnosťou je ich po zložení vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmesového odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky a postupovať podľa hygienických pravidiel. V žiadnom prípade tieto rúška nepatria do triedeného zberu! Ak máte rúško šité, tak ho nezabudnite po každom použití oprať a vyžehliť, aby ste zlikvidovali potenciálnych nosičov nákazy.

 

 

Čo s odpadom, ak som v karanténe?

Aj ľudia, ktorí sa už ocitli v karanténe z dôvodu návratu zo zahraničia alebo tí, u ktorých je podozrenie, že by mohli byť nakazení, tvoria vo svojich domácnostiach odpad. Je nevyhnutné, aby s odpadom nakladali veľmi zodpovedne. Odpad je potrebné vložiť do plastového vreca na odpadky a po každom ďalšom použití ho riadne zviazať. Po naplnení je treba vložiť toto vrece do ďalšieho vreca a takto uložený odpad držať doma, až kým nie sú známe výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až po uplynutí 72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov je možné tento odpad umiestniť do zberných nádob, aby sa čo najviac predišlo ďalším možným nakazeniam.

 

 

ENVI - PAK naďalej plní svoje záväzky

Aj OZV ENVI - PAK s plnou vážnosťou reflektuje na aktuálne udalosti a neustále zodpovedne pracuje na tom, aby plnila všetky zmluvné povinnosti svojich klientov a zabezpečovala služby triedeného zberu odpadu pre obce. Zamestnanci spoločnosti sú plne k dispozícii, takže je možné sa na nich kedykoľvek obrátiť. Komunikácia prebieha naďalej, avšak bezkontaktne – telefonicky alebo e-mailom.

Ako sa nateraz zdá, tým že Slovensko zareagovalo veľmi rýchlo „kúpilo si čas“, ktoré iné, doteraz veľmi zasiahnuté krajiny nemali. Hoci je situácia vážna, našťastie, zatiaľ nie je kritická. Veríme, že počet nakazených novým vírusom nebude prudko narastať, hoci vieme, že iste budú pribúdať. Preto vás prosíme, aby ste čo najviac dbali o svoje zdravie a zdravie svojich najbližších.

 

 

Spoločnosť zabezpečuje zber zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho činnosťou fyzických osôb a inštitúcií pôsobiacich na území mesta Púchov. Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Púchov upravuje VZN č. 3/2016.

 

 

Zber a odvoz komunálneho odpadu je jednou z nosných činností našej spoločnosti. Poskytujeme služby v oblasti zberu a odvozu odpadu od fyzických a právnických osôb zo 110 litrových zberných nádob,  1100 litrových zberných kontajnerov, VOK,  z územia mesta Púchov podľa časového harmonogramu. Zvoz zabezpečujeme  vozidlami  Man Truck  s rotačným systémom lisovania , MAN s lisovacou nadstavbou Rotopress a VOK vozidlami  Renault. Zmesový komunálny odpad je na základe zmluvnej spolupráce zneškodňovaný skládkovaním na skládke odpadov.

 

 

 

Pravidlá nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

 

Zakazuje sa iné nakladanie s KO a DSO, a to najmä:​

 • Premiestňovať zberné nádoby z určených stanovíšť
 • Používať zberné nádoby na iný účel než sú určené
 • Ukladať do zberných nádob nebezpečné odpady
 • Vyberať alebo odnášať zložky odpadu zo zberných nádob na účely jeho ďalšieho používania
 • Svojvoľne vytváranie nelegálnych skládok
 • Zhromažďovanie odpadov na verejných priestranstvách, zeleni, komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, ...
 • Spaľovať akékoľvek druhy odpadov na verejných priestranstvách, záhradách, dvoroch, atď.
 
 • Zneškodňovať odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodných tokov
 • Ukladať odpady v okolí zberných nádob
 • Ukladať do zberných nádob uhynuté zvieratá
 • Z A K A Z U J E   S A  zneškodňovať biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátané odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene (rastlinný odpad) na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

 

Na účely uloženia veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu a nebezpečných odpadov vrátane elektroodpadu je v meste zriadený zberný dvor, kde občania môžu uložiť odpady do doby ich odvozu a likvidácie oprávnenými osobami.

 

 

Vymedzenie základných pojmov, podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch:​

 • Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade s týmto zákonom alebo s osobitými predpismi povinný sa jej zbaviť (§2 odst.1 zákona o odpadoch)
 • Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov (§2 odst.2 zákona o odpadoch)
 • Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľ
 • Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitého zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto vyprodukovaných pôvodcom za daný čas
 
 • Objemný odpad je časť komunálneho a drobného stavebného odpadu s určitými špecifickými vlastnosťami, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo objem likvidovať štandardnými zbernými nádobami v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu
 • Stavebný odpad je odpad vzniknutý zo stavebnej činnosti občanov, právnických alebo fyzických osôb – podnikateľov na území mesta sa ukladajú do VOK osobitne na to určených, ktoré sú odvezené a zneškodnené na skládke odpadov na náklady stavebníka alebo investora
 • V zmysle zákona o odpadoch PTSM, s.r.o. zabezpečuje dvakrát ročne – v jarnom a jesennom období, pre Mesto Púchov a mestských častí zber a prepravu objemových a nebezpečných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. V rámci jarného upratovania poskytujeme spoločenstvám VOK na nadrozmerný odpad, na základe žiadosti bez spoplatnenia.
 • Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza (§2 odst.3 zákona o odpadoch)

 

 

Ponúkané služby

 

V rámci nakladania s odpadmi ponúkame pre podnikateľské subjekty a pre súkromné osoby na základe písomnej objednávky nasledovné služby:

 

Odvoz veľkoobjemového – nadrozmerného odpadu zabezpečujeme prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (VOK) :

 • Renault– VOK o objeme 14 m³ a 9 m³  ( váha nákladu max. 3 t odpadu)

 

 

Odvoz stavebného odpadu zabezpečujeme prostredníctvom  VOK:

 • Renault Kerax – VOK o objeme 18 m³ a 14 m³  ( váha nákladu max. 10 t odpadu)
 • Volvo  – VOK o objeme 7 m³ a 5 m³  ( váha nákladu max. 8 t odpadu)

 

Po dohode so zákazníkom poskytujeme denný alebo mesačný prenájom VOK.
Vývoz je možné uskutočniť aj prostredníctvom VOK patriacich našim zákazníkom.
Odvoz uskutočňujeme na základe telefonickej výzvy alebo v dohodnutom termíne.

 

 

 

Späť na všetky služby  Ďalšia služba