S čím vám pomôžeme?

Separovaný zber

 

Renault Midlum

Zvoz separovaného odpadu zo zberných nádob a vrecový zber,  zabezpečujeme našim vozidlom s hydraulickou rukou.

 

 

 

 

Separovaný zber je realizovaný donáškovým systémom do zberných ostrovov, ktoré sa skladajú z: 1,5 m3 modrý kontajner na papier, 1,5 m3 žltý kontajner na plasty, viacvrstvové obaly a plechovky od nápojov a 1,5 m3 zelený kontajner na sklo. V súčasnom období sa v meste Púchov a jeho integrovaných častiach nachádza cca 130 zberných ostrovčekov.

 

 

 

Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu!

 

Recyklačný fond nám na základe zmluvy z roku 2004 poskytol účelovú dotáciu na realizáciu projektu:

  1. „Separovaný zber odpadu„ (rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu v Púchove) schváleného fondom v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. ako aj v súlade s cieľmi Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a Komoditných programov sektorov papiera, plastov, skla, opotrebovaných pneumatík, opotrebovaných batérií a akumulátorov, elektrických a elektronických zariadení a svetelných zdrojov s obsahom ortuti
  2. „Informačná kampaň na podporu zintenzívnenia separovaného zberu v Púchove„ schváleného fondom v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. ako aj v súlade s cieľmi Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a programu činnosti všeobecného sektora
  3. Naša spoločnosť sa zaviazala prevádzkovať činnosť napĺňajúcu podporovaný projekt po dobu minimálne 5 rokov od obstarania technológie a preukázať ročne nasledovné množstvo komodít, získaných separovaným zberom.

Slovensko ako člen Európskej únie je povinné plniť právne predpisy, ktoré vyplývajú z jeho členstva v nej. Od 1.1.2006 pre obce a mestá platí zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, tzv. BIO odpad, ktorý musí byť zhodnotený a to kompostovaním alebo fermentáciou.

 

 

 

S účinnosťou od 1. januára 2010 sú  obce a mestá povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov.

 

 

 

 

Späť na všetky služby  Ďalšia služba