S čím vám pomôžeme?

Zberný dvor

 

Stanovenie ceny za výkup odpadového papiera — kód odpadu 15 01 01, 20 01 01

V súvislosti so situáciou na trhu s odpadovým papierom sa od 01.01.2024 stanovuje cena za výkup odpadového papiera pre podnikateľské subjekty vo výške 0 €/tona bez DPH.

 

Uvedená cena sa bude meniť v súvislosti s aktuálnymi výkupnými odberateľskými cenami. Uvedený druh odpadu si môžu podnikateľské subjekty priviesť na zberný dvor počas prevádzkových hodín pondelok až piatok v čase od 8:00 hod do 18 :00 hod a v sobotu od 8:00 hod do 12 :00 hod. Na zbernom dvore bude vyhotovený vážny lístok, ktorý slúži na evidenčné účely.

 

V zmysle $ 14 odst.l písm. e) zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorý definuje povinnosti držiteľa odpadov, je každý držiteľ odpadu povinný odovzdávať odpady len osobe oprávnenej nakladať. S odpadmi v zmysle tohto zákona a zároveň viesť a uchovávať evidenciu o druhu a množstve odpadu a nakladaní s ním v zmysle $ 14 odst. 1 písm.f. (vedenie evidenčných listov odpadu). Zakazuje sa ponechať alebo uložiť odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch. ($13 písm. a) zákona č.79/2015 Z.z

 

 

Pre ukladanie rozmerných a nebezpečných odpadov PTSM, s.r.o. Púchov, prevádzkuje tzv. Zberný dvor občanov v mieste sídla spoločnosti, ktorý sme vybudovali za pomoci účelovej dotácie od Recyklačného fondu. 

 

 

 

 

Právo ukladať tieto odpady majú iba občania s trvalým pobytom v meste Púchov a jeho územno-právne miestne časti:

 • Horné Kočkovce
 
 • Hoština
 
 • Hrabovka
 • Ihrište
 
 • Kolonka
 
 • Nosice, Nové Nosice
 • Vieska Bezdedov
       

Občan je povinný predložiť preukaz totožnosti.

 

 

Prevádzková doba zberného dvora
Pondelok - piatok 08:00 - 10:30 a 11:00 - 18:00 hod.
Sobota 08:00 - 12:00 hod.
Nedeľa, sviatky Zatvorené

 

 

 

 

V Zbernom dvore je možné odovzdať nasledujúce druhy odpadov:

 • Vyradené akumulátory z automobilov, drobné batérie (monočlánky, batérie z mobilných telefónov)
 • Čierna spotrebná technika + elektronika a výpočtová technika - televízory, videá, DVD prehrávače, rádiá, telefóny, vysávače, žehličky, varné kanvice, mikrovlnné rúry, počítače, monitory, tlačiarne, skenery,
 • Biela technika - chladničky a mrazničky s obsahom CFC, je možné doviezť aj elektrické sporáky, plynové sporáky, práčky, žmýkačky
 • Vypálené žiarivky – sodíkové a ortuťové výrobky (úsporné zdroje svetla), nie žiarovky!
 • Objemný odpad (staré okná, bytové jadrá, nábytok, sedacie súpravy, kreslá)
 • Obaly z farieb, riedidiel, aerosolov, tlačiarenské tonery, farby (cartridge) do tlačiarní
 • Opotrebované oleje, železný odpad, textil, drevo.... 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE


Upozorňujeme obyvateľov mesta Púchov, že zákon č. 79/2015 Z.z o odpadoch od 1.1.2016  zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov pneumatík (§ 27, odst. 2). V zmysle tohto zákona, spätný zber pneumatík zabezpečuje distribútor pneumatík, pričom spätný zber nie je viazaný na kúpu nových pneumatík (§ 69, odst. 8). Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo, ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja (§ 69, odst. 9).

Z tohto dôvodu nie je možné odovzdávať opotrebované pneumatiky do zberného dvora.

Opotrebované pneumatiky sú teda povinné prevziať predajne zaoberajúce sa predajom pneumatík, ako aj servisné strediská poskytujúce výmenu pneumatík. (Mikona, Pneubox atď.)
Z uvedeného zákona vyplýva povinnosť odobrať pneumatiky aj v prípade, že nekupujeme nové.

 

S účinnosťou od 01.01.2023 platí nové VZN č.: 8/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Púchov

Držitelia drobného stavebného odpadu (DSO) sú povinný počas realizácie prác zhromažďovať DSO bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo len výlučne so súhlasom mesta takým spôsobom, aby nedošlo k poškodzovaniu životného prostredia a ohrozeniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

 

Držitelia drobného stavebného odpadu (DSO) – fyzické osoby môžu vytriedené zložky DSO odovzdať v zbernom dvore pri zabezpečení vlastnej dopravy. Poplatok za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa stanovuje na 0,0531 €. Poplatok je určený v samostatnom  VZN  o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pri odovzdaní DSO fyzické osoby uhradia poplatok v hotovosti v zbernom dvore v areáli Podniku technických služieb mesta, s.r.o. Preukážu sa občianskym preukazom a kópiou ohlásenia stavebných úprav, resp. udržiavacích prác. V prípade, že činnosť nepodlieha ohláseniu stavebnému úradu, uvedie sa rozsah vykonávaných prác.

 

Zároveň sú povinní po ukončení prác doručiť na mestský úrad potvrdenie o uložení odpadu

 • na skládke, ak práce realizuje právnická osoba alebo fyzická osoba s oprávnením na podnikanie

 

 • v zbernom stredisku, ak si práce realizuje občan ako fyzická osoba

 

Pri vzniku väčšieho množstva DSO, ktorý nie je možný upraviť a uložiť spôsobom hore uvedeným, je potrebné formou objednávky požiadať oprávneného vývozcu o pridelenie VOK podľa potreby, za úhradu mu bude tento odpad odobratý.

 

Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky stavebného odpadu podľa Katalógu odpadov (kovy, drevo, plasty, sklo ...) a tieto účelne zhodnotiť v závislosti od druhu, množstva a kvality odpadu v súlade s predmetnou legislatívou.

 

Držiteľ stavebných odpadov je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi.

V rámci podnikateľskej sféry  je možné odovzdať  separovaný odpad (kartón, fólia, sklo) v prevádzkovej dobe ZD.

 

 

 

 

Späť na všetky služby  Ďalšia služba