S čím vám pomôžeme?

 

VÝHODNÁ PONUKA!!!

Veľkoplošná reklamná tabuľa na prenájom. 

 

 

Veľkoplošná reklamná tabuľa

 

 

Teší nás váš záujem o stránku spoločnosti Podnik technických služieb mesta, s.r.o..
Občania mesta Púchov nás poznajú, ako spoločnosť zaoberajúcu sa zberom a likvidáciou odpadov. Na stránke vám radi priblížime, ako nakladať s odpadom t.j. so všetkým čo sa nám zdá  nepotrebné a chceme to odstrániť. Ale to, čo je pre vás odpadom, môže byť niekde inde hodnotný zdroj. Jeho opätovné využitie, recyklácia, šetrí  prírodné zdroje, znižuje spotrebu energie, znižuje znečistenie prostredia, v ktorom žijeme. Neuvážené nakladanie s odpadmi zaťažuje životné prostredie, či už priamo zamorením pôdy, vody, vzduchu alebo čiernymi skládkami a spaľovaním.

 

 

Komunálny odpad je odpad z domácností, ktorý má rôznorodé zloženie:

 

 

 

 

 

Každá skládka odpadu má svoju určitú kapacitu, ktorú keď vyčerpá, je potrebné skládku uzavrieť a zrekultivovať. Následne je potrebné hľadať novú lokalitu na výstavbu novej skládky, ktorá zaberie určitú časť územia a rušivo zmení pôvodný ráz krajiny. V priestoroch skládky sa uchytávajú mnohé invázne druhy rastlín a živočíchov, ktoré potom môžu ohrozovať aj okolité spoločenstvá rastlín a živočíchov.

 

 

 

Služby  Oznamy