S čím vám pomôžeme?

Výlep plagátov

Mesto Púchov poveruje  vylepovaním plagátov a oznamov pre fyzické a právnické osoby na území mesta a jeho integrovaných častiach, Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Púchov. Vylepovanie plagátov stanovuje VZN č.: 3/2023 O vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Púchov na miestach k tomu účelu vyhradených  a označených nápisom  „Plagátovacia plocha“ (počet výlepných  miest je 12).

 

Vylepovať je povolené len také plagáty a oznamy, ktoré svojím charakterom neohrozia mravnosť, neodporujú platným zákonom a verejnému záujmu. Za dodržanie týchto podmienok zodpovedá objednávateľ.

 

Podmienky vylepovania plagátov

  • Zberný deň plagátov na PTSM, s.r.o. je pondelok v čase od 08,00 - 10:00 a 10:30 - 18,00 hod. a výlepný deň je utorok
  • Výlepná doba jednej sady plagátov je sedem kalendárnych dní
  • Požiadavka objednávateľa na výlep plagátov po siedmich dňoch obnoviť, sa znova spoplatňuje
  • Maximálny rozmer vylepovaných plagátov je do plochy A2
 
  • Objednávateľ je povinný dodať k vylepeniu naviac minimálne 5% plagátov z objednaného množstva
  • Objednávateľ má právo na vrátenie nepoužitých plagátov, pokiaľ o to požiada PTSM, s.r.o. do  48 hodín po skončení vylepovania, inak tieto plagáty skartujeme
  • Výlep propagačných materiálov v súvislosti s voľbami na všetkých úrovniach si zabezpečujú politické strany. Túto problematiku upresňuje VZN č. 4/2006.

 

 

  • Pri požiadavke objednávateľa predĺžiť stanovený čas sedem kalendárnych dní o každý započatý týždeň sa účtuje poplatok 50% stanovenej ceny
  • Za vylepenie plagátov propagujúcich regionálne športové, kultúrne, zdravotné, cirkevné a charitatívne akcie, sa platí paušálny poplatok . Toto ustanovenie sa nevzťahuje na akcie komerčného charakteru.

 

         

 

 

 

 

Späť na všetky služby  Ďalšia služba