S čím vám pomôžeme?

Zverejňovanie informácii

 

 

Objednávky

  Faktúry   Zmluvy

 

 

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov upravuje v § 2 povinné osoby. Povinnou osobou podľa tohto zákona je aj právnická osoba založená obcou, ktorá hospodári s verejnými financiami.

 

V zmysle § 5a tohto zákona povinná osoba zverejňuje:

  • všetky zmluvy uzatvorené od  1.1.2011 v písomnej forme, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom mesta,
  • všetky objednávky tovarov a služieb,
  • všetky faktúry za tovary a služby.