S čím vám pomôžeme?

O spoločnosti

 

Spoločnosť Podnik technických služieb mesta, s.r.o. vznikla transformáciou príspevkovej organizácie na základe schválenia mestským zastupiteľstvom a následne  zakladateľskou listinou, napísanou dňa 14.11.2001 formou notárskej zápisnice. Jediným zakladateľom, vlastníkom a zároveň spoločníkom je Mesto Púchov.

 

 

Orgánmi spoločnosti sú:

 • valné zhromaždenie
 • konateľ
 • dozorná rada v zložení:  Ing. Ľubica Kuchařová, Ing. Ivana Mikušcová, Mgr. Roman Rosina

Predmetom činnosti Podniku technických služieb mesta, s.r.o., je výkon správy a údržby majetku mesta, ktorý slúži verejnoprospešným záujmom a potrebám mesta s dôrazom na zabezpečenie bezpečného, estetického a po všetkých stránkach pre život občanov vhodného životného prostredia.

 

 

 

 

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Ing. Miloš Svoboda, konateľ spoločnosti


 

 

Činnosť spoločnosti súvisí s udržiavaním mesta a jeho mestských častí na základe zmluvy, jedná sa o nasledovné služby:

 

 • zvoz komunálneho odpadu a zabezpečovanie zberu vyseparovaných komodít
 • zvoz a zber objemného odpadu veľkoobjemovými kontajnermi
 • prevádzka zberného dvora
 • strojné a ručné čistenie verejných priestranstiev
 • údržba verejnej zelene a prevádzka kompostárne
 • správa a údržba cintorínov a domov smútku
 
 • údržba miestnych komunikácií a detských ihrísk
 • zimná údržba mesta, odhŕňanie a posyp komunikácií
 • údržba verejného osvetlenia a montáž sezónnej výzdoby
 • údržba fontán a verejných WC
 • výlep plagátov a prevádzkovanie exteriérového pódia

 

Uvedené služby poskytujeme nielen pre mesto Púchov, ale aj pre okolité obce, podnikateľské subjekty a pre súkromné osoby.

 

 

Kontaktujte nás